Klienci Legal Solutions zwracają się do Zespołu z problemami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy, która niesie dla nich konsekwencje, o których nie mieli świadomości w chwili jej podpisywania. Polska regulacja prawna wychodzi naprzeciw takim sytuacjom, ustanawiając instytucję uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się…

    Klienci Legal Solutions często zwracają się do nas z pytaniem, w jaki sposób kształtuje się polska regulacja dotycząca władzy rodzicielskiej, a konkretnie, kiedy można ograniczyć lub pozbawić drugiego rodzica tejże. W pierwszej kolejności podkreślić należy, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich ma prawo oraz obowiązek jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice…

Klienci Legal Solutions zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniem, co oznacza zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Egzekucja jest wszczynana w momencie, gdy po wcześniejszym przeprowadzeniu sprawy przez sąd i wydaniu wyroku, w którym zawarte jest nakazanie dłużnikowi określonego zachowania się ( np. spłaty zasądzonej kwoty pieniężnej ) w stosunku do wierzyciela, dłużnik nie wykonuje…

  Klienci Legal Solutions wielokrotnie zgłaszali problemy związane z zawarciem z bankiem umowy kredytu we franku szwajcarskim, którego w wyniku zmiany kursu waluty rata radykalnie wzrosła i nie są w stanie go spłacać. Istnieją możliwości, aby zawarta umowa kredytowa została unieważniona w całości albo aby z umowy wyeliminować klauzule waloryzacyjne, doprowadzając tym samym do spłaty…

logo-footer