Pozostając w tematyce interesującej Klientów Legal Solutions a dotyczącej postępowania egzekucyjnego, poniżej prezentujemy garść przydatnych informacji dotyczących sytuacji, w których takie postępowanie zostaje umorzone. Postępowanie egzekucyjne umarza się z urzędu, przy zaistnieniu określonych przesłanek lub na wniosek. • Przyczyny  umorzenia z urzędu: Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu: 1) jeżeli okaże się,…

  Klienci Legal Solutions często zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniami dotyczącymi sposobów przeciwstawienia się postępowaniu komorniczemu. Możliwość taka została przewidziana w polskiej regulacji cywilnej w formie powództw przeciwegzekucyjnych. Powództwa takie mają na celu pozbawienie skuteczności tytułu wykonawczego wydanego przez sąd a uprawniającego wierzyciela do wszczęcia przeciwko dłużnikowi postępowania komorniczego. Dłużnik, między innymi, może w drodze…

  Klienci Legal Solutions często pytają, co można zrobić aby odzyskać w Polsce dług. Oczywiście długi przede wszystkim egzekwowane są w drodze postępowania egzekucyjnego, czyli przez komornika. Innym pomysłem, który Nasz Zespół rekomenduje w trakcie spotkań z klientami w Londynie jest zgłoszenie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Należy jednak pamiętać, że aby tego dokonać muszą…

  Dynamika stosunków umownych w dzisiejszych czasach powoduje, że nierzadko mamy do czynienia ze zmianami pierwotnych stron umowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions w tym temacie, prezentujemy najważniejsze informacje w kwestii instytucji zmiany wierzyciela. • Przelew wierzytelności Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu…

Klienci Legal Solutions mieszkający w Londynie zwrócili się do nas z pytaniem, na czym polega instytucja umowy przedwstępnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, poniżej prezentujemy garść podstawowych i najistotniejszych informacji. • Czym jest umowa przedwstępna? Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Taka umowa powinna określać najistotniejsze przyrzeczenia umowy…

logo-footer