Klienci Legal Solutions zadają nam wiele pytań związanych ze sposobami szybkiego egzekwowania świadczeń pieniężnych od osób, które uchylają się od obowiązku zapłaty. Polska regulacja przewiduje tzw. postępowanie upominawcze, które znacząco różni się od klasycznego postępowania sądowego z uwagi na jego istotnie szybszy przebieg, właściwie nie wymagający ingerencji stron. W postępowaniu upominawczym zamiast wyroku…

  Odpowiadając na pytania Klientów Legal Solutions dotyczące dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy dłużnik uporczywie uchyla się z zapłatą na naszą rzecz świadczenia, poniżej prezentujemy podstawowe informacje w zakresie tego, co powinien zawierać każdy pozew składany do sądu. • Po pierwsze, pozew musi zawierać wskazanie: – sądu; – stron postępowania z podaniem ich adresów zamieszkania, numerów PESEL…

  Klienci Legal Solutions często zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniami prawnymi dotyczącymi dokonywanych transakcji z innymi osobami obejmującymi w szczególności przepływ środków- jedną z takich sytuacji jest umowa pożyczki. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się…

logo-footer