Odpowiadając na pytania Klientów Legal Solutions dotyczące dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy dłużnik uporczywie uchyla się z zapłatą na naszą rzecz świadczenia, poniżej prezentujemy podstawowe informacje w zakresie tego, co powinien zawierać każdy pozew składany do sądu. • Po pierwsze, pozew musi zawierać wskazanie: – sądu; – stron postępowania z podaniem ich adresów zamieszkania, numerów PESEL…

  Klienci Legal Solutions często zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniami prawnymi dotyczącymi dokonywanych transakcji z innymi osobami obejmującymi w szczególności przepływ środków- jedną z takich sytuacji jest umowa pożyczki. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się…

logo-footer