legal_solutions_alimenty_karne

Alimenty w polskim prawie karnym

legal_solutions_alimenty_karne

 

 

Polacy mieszkający czasowo lub na stałe w Wielkiej Brytanii często zastanawiają się w jaki sposób uzyskać należne im lub ich dzieciom alimenty. Polskie prawo karne przewiduje odpowiedzialność karną za uchylanie się od obowiązku świadczenia alimentów na dziecko.

Zespół Legal Solutions wskazuje, że od 31 maja 2017 r. obowiązuje znowelizowany przepis art. 209 k.k., który dotychczas łatwo było obejść w celu uniknięcia odpowiedzialności za świadome niewywiązywanie się z nałożonego obowiązku alimentacji.

Na czym polega zmiana ?

Dotychczas art. 209 k.k. brzmiał : Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nowelizacja wprowadziła tu małą rewolucję. Nowy przepis brzmi: Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wyeliminowano konieczność wykazania tzw. „ uporczywości” w niepłaceniu alimentów.

W praktyce dotychczas wyglądało to następująco:

Rodzic małoletniego dziecka zobowiązany był wyrokiem sądowym do świadczenia alimentacyjnego określonego na 500 zł miesięcznie. Faktycznie co miesiąc wpłacał np. kwotę 50 zł. W przypadku chęci „postraszenia go” postępowaniem karnym i złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, nie przynosiło to oczekiwanego skutku i postępowania były umarzane. W związku z dużo niższą, lecz systematyczną wpłatą tych przysłowiowych 50 zł, nie dawało to podstaw do uznania, że zobowiązany nie wykonuje swojego obowiązku uporczywie.

Obecnie sytuacja ta ma się zmienić. Ma wystarczyć aby zobowiązany nie spełnił swojego obowiązku alimentacyjnego przez 3 miesiące albo w równowartości 3 świadczeń okresowych. ( Zespół Legal Solutions uważa, że nie ma podstaw do twierdzenia, iż muszą to być 3 następujące po sobie miesiące).

Czy okaże się to skuteczne ? Praktyka pokaże.

Należy jednak pamiętać, że kij ma zawsze dwa końce. Nie należy traktować tej możliwości jako chęci za wszelką cenę ukarania zobowiązanego. Celem podstawowym musi być uzyskanie należnych dziecku pieniędzy. Osadzenie zobowiązanego w zakładzie karnym tym bardziej uniemożliwi uzyskanie należnego dziecku świadczenia.

Ma to stanowić motywację do płacenia zasądzonych alimentów.

Konsultant Legal Solutions, adw. Konrad Kłaput
k.klaput@legal-solutions.pl

logo-footer