Powracając do tematów związanych z prawem rodzinnym, odpowiadając na pytania Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące zagadnienia separacji, zatem, prawnego sposobu na uregulowanie spraw małżeńskich w sposób mniej drastyczny, niż rozwód. • Kiedy możliwe jest orzeczenie separacji? Separacja orzekana jest, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Gdy małżonkowie…

  Pozostając w temacie zobowiązań solidarnych, Zespół Legal Solutions, w odpowiedzi na pytania Naszych Klientów w Londynie, poniżej prezentuje informacje w zakresie solidarności po stronie wierzycieli. • Kiedy zachodzi solidarność wierzycieli?   Solidarność taka ma miejsce, jeżeli kilku wierzycieli może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z…

Pozostając w tematyce zobowiązań, odpowiadając na pytania Klientów zadawane Zespołowi Legal Solutions podczas spotkań w Londynie, wyjaśniamy kwestie dotyczące sytuacji, w której po stronie dłużniczej występuje więcej niż jedna osoba, a to, solidarności dłużników. • Co oznacza solidarność dłużników? Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia…

Klienci Legal Solutions podczas spotkań z Naszym Zespołem w Londynie zadają nam szereg pytań związanych z regulacjami dotyczącymi współpracy z innymi podmiotami na podstawie umowy lub innego porozumienia. W tym zakresie przedstawiliśmy już wiele informacji, natomiast kwestie te wymagają także uzupełnienia o sytuację, kiedy zajmujemy się cudzymi sprawami, nie posiadając do tego stosownego umocowania. Taka sytuacja została nazwana w…

Klienci Legal Solutions zadają Naszemu Zespołowi szereg pytań związanych z regulacja dotyczącą wzorców umownych, a więc, gotowych, przygotowanych przez podmiot gospodarczy „formularzy” na podstawie których zawierane są umowy- tak powszechnie stosowanych w dzisiejszych czasach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, poniżej wskazujemy na najistotniejsze informacje w tym temacie. • Związanie wzorcem umownym Ustalony przez jedną ze stron wzorzec…

    Klienci Legal Solutions zadają nam wiele pytań związanych ze sposobami szybkiego egzekwowania świadczeń pieniężnych od osób, które uchylają się od obowiązku zapłaty. Polska regulacja przewiduje tzw. postępowanie upominawcze, które znacząco różni się od klasycznego postępowania sądowego z uwagi na jego istotnie szybszy przebieg, właściwie nie wymagający ingerencji stron. W postępowaniu upominawczym zamiast wyroku…

  Odpowiadając na pytania Klientów Legal Solutions dotyczące dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy dłużnik uporczywie uchyla się z zapłatą na naszą rzecz świadczenia, poniżej prezentujemy podstawowe informacje w zakresie tego, co powinien zawierać każdy pozew składany do sądu. • Po pierwsze, pozew musi zawierać wskazanie: – sądu; – stron postępowania z podaniem ich adresów zamieszkania, numerów PESEL…

  Klienci Legal Solutions często zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniami prawnymi dotyczącymi dokonywanych transakcji z innymi osobami obejmującymi w szczególności przepływ środków- jedną z takich sytuacji jest umowa pożyczki. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się…

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions, wskazujemy na korzystne zmiany dotyczące przedawnienia roszczeń, które najprawdopodobniej zostaną wprowadzone do regulacji cywilnej w najbliższym czasie. • Przypomnijmy, na czym polega przedawnienie roszczenia? Możliwość domagania się spełnienia jakiegoś świadczenia od drugiej strony co do zasady ograniczone jest upływem określonego (najczęściej w latach) terminu.   Przedawnienie polega na…

  Klienci Legal Solutions podczas spotkań z Naszym Zespołem w Londynie często zadają nam pytania, co zrobić, gdy postępowanie komornicze względem dłużnika pozostaje bezskuteczne. W takim przypadku możliwością pozostaje złożenie wniosku o wyjawienie majątku. Polska regulacja przewiduje, iż jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na…

logo-footer