Klienci Legal Solutions podczas spotkań w Londynie często zadają pytania Naszemu Zespołowi, w jaki sposób efektywnie zainwestować oszczędności. Jednym ze sposobów jest założenie spółki kapitałowej. Polskie prawo wyróżnia 2 spółki kapitałowe- spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Spółki te powstają na podstawie umowy cywilnoprawnej. Te spółki są podmiotami prawa. Oznacza to, że mogą nabywać…

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions, poniżej prezentujemy podstawową regulację dotyczącą przedawnienia roszczeń w polskim prawie cywilnym. Najważniejszą informacją jest to, że roszczenia przysługujące nam na podstawie prawa cywilnego, po upływie określonego czasu ulegają przedawnieniu. Nie oznacza to że upływ w/w czasu powoduje, iż nie możemy dochodzić naszych roszczeń. Prowadzi to do wystąpienia po stronie…

  Klienci Legal Solutions często zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniem, co zrobić w sytuacji, gdy nasz dłużnik zawarł umowę bądź dokonał takiej czynności prawnej z osobą trzecią, która uniemożliwia nam skuteczne dochodzenie od niego należności. Polska regulacja wychodzi naprzeciw temu problemowi i kształtuje instytucję tzw. skargi pauliańskiej. Gdy dłużnik dokonuje czynności prawnej z…

  W trakcie konsultacji prawnych w Londynie Zespół Legal Solutions udziela porad o tym, jakie prawa przysługują osobom, które swój dług już spłaciły a mimo to nadal nie mogą np. dokonać zakupu ratalnego. Często przyczyną takie stanu jest wpis na listę dłużników.     W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest założenie własnego profilu na stronie…

Klienci Legal Solutions przebywający poza granicami kraju często zadają Naszemu Zespołowi pytania dotyczące zagadnień prawnych dotyczących zakupu nieruchomości w Polsce. Stanowi to doskonałą lokatę kapitału, nierzadko zgromadzonego przez lata ciężkiej pracy zagranicą. • Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, aby stać się właścicielem nieruchomości, wystarczy zawarcie jednej umowy- umowy zobowiązującej do przeniesienia…

  Odpowiadając na potrzeby Czytelników,  Zespół Legal Solutions wskazuje najważniejsze informacje dotyczące powstania i funkcjonowania spółki cywilnej jako jednej z dogodniejszych z form prowadzenia działalności gospodarczej. Polska regulacja wskazuje, iż celem powstania spółki cywilnej jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika spółki cywilnej…

  Klienci Legal Solutions zwracają się do Zespołu z problemami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy, która niesie dla nich konsekwencje, o których nie mieli świadomości w chwili jej podpisywania. Polska regulacja prawna wychodzi naprzeciw takim sytuacjom, ustanawiając instytucję uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się…

    Klienci Legal Solutions często zwracają się do nas z pytaniem, w jaki sposób kształtuje się polska regulacja dotycząca władzy rodzicielskiej, a konkretnie, kiedy można ograniczyć lub pozbawić drugiego rodzica tejże. W pierwszej kolejności podkreślić należy, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich ma prawo oraz obowiązek jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice…

Klienci Legal Solutions zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniem, co oznacza zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Egzekucja jest wszczynana w momencie, gdy po wcześniejszym przeprowadzeniu sprawy przez sąd i wydaniu wyroku, w którym zawarte jest nakazanie dłużnikowi określonego zachowania się ( np. spłaty zasądzonej kwoty pieniężnej ) w stosunku do wierzyciela, dłużnik nie wykonuje…

  Klienci Legal Solutions wielokrotnie zgłaszali problemy związane z zawarciem z bankiem umowy kredytu we franku szwajcarskim, którego w wyniku zmiany kursu waluty rata radykalnie wzrosła i nie są w stanie go spłacać. Istnieją możliwości, aby zawarta umowa kredytowa została unieważniona w całości albo aby z umowy wyeliminować klauzule waloryzacyjne, doprowadzając tym samym do spłaty…

logo-footer