Klienci Legal Solutions podczas spotkań z Naszym Zespołem w Londynie często zadają nam pytania, co zrobić, gdy postępowanie komornicze względem dłużnika pozostaje bezskuteczne. W takim przypadku możliwością pozostaje złożenie wniosku o wyjawienie majątku. Polska regulacja przewiduje, iż jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na…

  Klienci Legal Solutions zadają nam szereg pytań związanych z postępowaniem egzekucyjnym oraz obowiązującymi w tymże regulacjami prawnymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wskazujemy na instytucję zawieszenia postępowania.   Podobnie jak w przypadku umorzenia postępowania komorniczego, zawieszenie następuje co do zasady z urzędu lub na wniosek.   Zawieszenie z urzędu:   Taka sytuacja ma miejsce, w przypadkach:   –…

Pozostając w tematyce interesującej Klientów Legal Solutions a dotyczącej postępowania egzekucyjnego, poniżej prezentujemy garść przydatnych informacji dotyczących sytuacji, w których takie postępowanie zostaje umorzone. Postępowanie egzekucyjne umarza się z urzędu, przy zaistnieniu określonych przesłanek lub na wniosek. • Przyczyny  umorzenia z urzędu: Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu: 1) jeżeli okaże się,…

  Klienci Legal Solutions często zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniami dotyczącymi sposobów przeciwstawienia się postępowaniu komorniczemu. Możliwość taka została przewidziana w polskiej regulacji cywilnej w formie powództw przeciwegzekucyjnych. Powództwa takie mają na celu pozbawienie skuteczności tytułu wykonawczego wydanego przez sąd a uprawniającego wierzyciela do wszczęcia przeciwko dłużnikowi postępowania komorniczego. Dłużnik, między innymi, może w drodze…

  Klienci Legal Solutions często pytają, co można zrobić aby odzyskać w Polsce dług. Oczywiście długi przede wszystkim egzekwowane są w drodze postępowania egzekucyjnego, czyli przez komornika. Innym pomysłem, który Nasz Zespół rekomenduje w trakcie spotkań z klientami w Londynie jest zgłoszenie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Należy jednak pamiętać, że aby tego dokonać muszą…

  Dynamika stosunków umownych w dzisiejszych czasach powoduje, że nierzadko mamy do czynienia ze zmianami pierwotnych stron umowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions w tym temacie, prezentujemy najważniejsze informacje w kwestii instytucji zmiany wierzyciela. • Przelew wierzytelności Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu…

Klienci Legal Solutions mieszkający w Londynie zwrócili się do nas z pytaniem, na czym polega instytucja umowy przedwstępnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, poniżej prezentujemy garść podstawowych i najistotniejszych informacji. • Czym jest umowa przedwstępna? Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Taka umowa powinna określać najistotniejsze przyrzeczenia umowy…

Klienci Legal Solutions podczas spotkań z Naszym Zespołem w Londynie zgłaszają się także z problemami dotyczącymi wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami umów. Tej kwestii naprzeciw wychodzi m. in. instytucja potrącenia. • Kiedy mamy do czynienia z potrąceniem? Potrącenie zachodzi, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. To znaczy, że każda ze stron ma wobec…

  Klienci Legal Solutions podczas konsultacji z naszym Zespołem w Londynie wielokrotnie zgłaszają się do nas z problemem, w jaki sposób kształtować zawierane umowy, aby najpełniej zabezpieczyć swoje interesy.   Kwestią warta rozważenia przy zawieraniu tychże, jest zadatek, czy też umowne prawo odstąpienia i wiążące się z tym ewentualne odstępne.   • Zadatek   Zgodnie z polską…

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo popularną, o ile nie najpopularniejszą formą prawną prowadzenia „ swojego biznesu” w formie spółki. Dlaczego ? Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo łatwe. Nie zawsze jednak „biznes życia” gwarantuje sukces. Zespołowi Legal Solutions coraz częściej zlecane są sprawy związane udzieleniem pomocy prawej w zakresie likwidacji tego…

logo-footer