legal_solutions_dobrowolne_poddanie_się_karze

Dobrowolne poddanie się karze

legal_solutions_dobrowolne_poddanie_się_karze

 

 

Prowadzone przez Zespół Legal Solutions w Londynie konsultacje prawne wskazują, że coraz częstsze są przypadki potrzeby uregulowania spraw karnych będących „błędami przeszłości”. Zdarzają się takie sprawy, w których nie warto próbować na siłę wykazywać swoją niewinność, jeżeli okoliczności wskazują, że do czynu doszło z naszej winy.

Dobrowolne poddanie się karze polega na wydaniu względem oskarżonego wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Dzięki tej instytucji zdecydowanie szybciej kończy się postępowanie karne.

Czy jednak zawsze jest najlepszym rozwiązaniem ?

Skorzystanie z tzw. „dpku” jest możliwe już na etapie postępowania przygotowawczego, przed sporządzeniem aktu oskarżenia do Sądu. Istnieje również możliwość dobrowolnego poddania się karze już na etapie postępowania sądowego, przy czym w obu przypadkach muszą być spełnione pewne warunki.

W obu również przypadkach zespół Legal Solutions rekomenduje skorzystanie z pomocy adwokata- może to istotnie wpłynąć na wymiar zastosowanej wobec Państwa kary.

Adwokaci namawiają do dobrowolnego poddania się klientów, którzy przyznają się do winy a okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości. Jest to korzystne dla oskarżonych. Negocjując wymiar kary z prokuratorem, mają oni wpływ na jej wysokość. W sprawach gdy okoliczności sprawy, jak również zebrane w sprawie dowody niezbicie wskazują na dokonanie tego czynu, dobrowolne poddanie się karze może przynieść sporo korzyści. W standardowym postępowaniu oskarżony musi liczyć się z wymiarem kary wymierzonym przez Sąd. W przypadku skorzystania z dobrowolnego poddania się karze, wymiar tej kary może być znacznie niższy.

Jakie są zatem przesłanki umożliwiające dobrowolne poddanie się karze?

Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy:
• okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości
• cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości.

Uwzględnienie takiego wniosku ( złożonego już na etapie sądowym) jest możliwe gdy:
• nie sprzeciwia się temu prokurator
• nie sprzeciwia się temu pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy.

W przypadku podjęcia decyzji o złożeniu takiego wniosku i jego uwzględnieniu ograniczona jest możliwość złożenia środka odwoławczego od tak wydanego wyroku.

Dobrowolne poddanie się karze jest raczej korzystnym sposobem zakończenia sprawy karnej (przy braku możliwości wykazywania niewinności). Takie postępowanie jest znacznie szybsze, zapobiega niepotrzebnemu stresowi w obliczu Sądu karnego. Oskarżony ma również wpływ na wymiar kary, który jest mniej dolegliwy niż przy normalnym skazaniu.

Instytucja ta ma także słabe strony jak np. ograniczone możliwości odwołania się od wydanego wyroku, wydanie wyroku skazującego, który szybko się uprawomocnia. Jednocześnie, zwłaszcza organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, niejednokrotnie wykorzystując nie wiedzę oskarżonego proponuje karę zbyt surową i nieadekwatną do popełnienia czynu, dlatego też w takim wypadku rekomendowane jest skorzystanie z fachowej pomocy prawnej.

Konsultant Legal Solutions, adwokat Konrad Kłaput
k.klaput@legal-solutions.pl

logo-footer