wpis 6

Jak przygotować się do sprawy rozwodowej?

wpis 6

 

Decyzja o rozwiązaniu małżeństwa bywa jedną z najtrudniejszych w życiu, kiedy jednak zapadnie należy opracować strategie działania, która pozwoli skutecznie przygotować się do rozprawy sądowej. Poniżej, w kilku punktach Legal Solutions wskazuje o co powinniśmy zadbać przygotowując się do rozwodu:

  1. DOKUMENTY

Aby zainicjować sprawę rozwodową należy przygotować pozew, przedstawiający najważniejsze fakty z życia małżeńskiego, w szczególności jak długo strony znały się przed ślubem, czym kierowały się zawierając związek małżeński, czy posiadają wspólne oraz pozamałżeńskie dzieci, czy toczyły się inne sprawy sądowe między nimi. Pomimo emocji, które niejednokrotnie towarzyszą pisaniu pozwu, ważne jest by informacje przedstawione w pozwie były konkretne i rzeczowe, co pozwoli uniknąć np. wezwań Sądu do uzupełnienia braków pozwu poprzez doprecyzowania pewnych okoliczności.

Do pozwu należy dołączyć oryginały dokumentów: odpisu aktu małżeństwa nie starszego niż z przed 6 miesięcy, a także odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci stron. Jeśli strony zawierały umowy, np. o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, należy także je dołączyć do pozwu. Sąd powinien także otrzymać informacje na temat toczących się między małżonkami spraw sądowych, np. o alimenty lub dotyczących władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Wskazanie w pozwie o rozwód  sygnatury akt lub dołączeniu kserokopii orzeczeń w tych sprawach pozwoli Sądowi zapoznać się w tymi dokumentami wcześniej. Udzielenie takich informacji zbyt późno (np. dopiero w trakcie rozprawy) może spowodować, iż Sąd, aby zapoznać się tymi dokumentami będzie musiał rozprawę odroczyć na kolejny termin.

  1. OPŁATY I KOSZTY

Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 złotych. Należy uiścić ją już w chwili składania pozwu, dołączając do pozwu potwierdzenie jej dokonania. W przeciwnym razie Sąd będzie zmuszony wezwać powoda do uiszczenia opłaty wyznaczając mu dodatkowym termin na dokonanie tej czynności, co niewątpliwie wpłynie na czas rozpoznania sprawy. W razie rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, którejkolwiek ze stron, Sąd z urzędu zwraca połowę dokonanej przez powoda opłaty na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Jakie dodatkowe koszty mogą pojawić się w związku ze sprawą rozwodową? Mogą to być:

  • opłaty na wydatki związane z opinią kuratora w sprawie małoletnich dzieci, około 100 złotych
  • koszt mediacji, jeśli strony zostaną skierowane do niej przez Sąd, około 50 – 200 złotych za godzinę pracy mediatora
  • koszt związane z przeprowadzeniem dowodu np z badań DNA, około 1200 złotych,
  • koszt wynagrodzenia pełnomocnika drugiej strony w przypadku przegrania sprawy.
  1. TERMINY

Klienci Legal Solutions często pytają: ile dni od złożenia pozwu możemy spodziewać się wyznaczenia przez Sąd rozprawy? Odpowiedź jest trudna, gdyż zależy od ilości spraw w danym Sądzie. Z praktyki wynika, iż w mniejszych miejscowościach możemy spodziewać się szybszego wyznaczenia terminu niż np.w Warszawie czy w Krakowie, nie możemy jednak dowolnie dokonać wyboru Sądu, do którego skierujemy sprawę. Właściwość wyznacza nam Sąd, w okręgu którego małżonkowie mieli swoje ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.

Pewnym jest, że złożenie kompletnego pozwu wraz z odpisami i opłatą pozwoli na niezwłoczne doręczenie jego odpisu stronie przeciwnej, często już z wyznaczonym terminem posiedzenia. Pozwany/pozwana otrzyma odpis pozwu, a także wezwanie z Sądu by złożyć w terminie 14 dni odpowiedź na  pozew wraz z zajęciem stanowiska tzn. Czy wyraża zgodę na rozwód, a także jakie jest stanowisko w kwestii władzy rodzicielskiej, alimentów i miejsca pobytu małoletnich dzieci.

Wrew powszechnemu przekonaniu, obecnie kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje rozprawy pojednawczej stron, a zatem rozwód może zostać orzeczony już na pierwszej rozprawie, co przy zgodnym stanowisku stron ustalonym przed terminem rozprawy zdarza się dość często. Po upływie 21dni jeśli żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku a następnie apelacji, wyrok rozwodowy staje się prawomocny, a jego odpis jest wysyłany przez  Sąd do właściwego urzędu stanu cywilnego, aby wzmianka o rozwodzie została umieszczona w akcie małżeństwa.

  1. WINA CZY BEZ WINY

Decydując się na rozwód, czy jesteśmy powodem w sprawie czy też pozwanym musimy zdecydować w jaki sposób chcemy procedować – czy ustalamy, który z małżonków ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa, czy też chcemy aby Sąd winy nie ustalał. Decyzja w tej kwestii jest kluczowa, gdyż istotnie wpływa na przebieg całego procesu i powoduje odmienne skutki procesowe. Decydując się na dowodzenie winy małżonka (szerzej o dowodzeniu winy w kolejnym artykule), musimy Sądowi dostarczyć dowody, które za tą winą przemawiają. Sąd po zapoznaniu się z dowodami orzeknie w wyroku, który z małżonków ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Nie wszyscy jednak wiedzą, iż Sąd może także orzec, iż wina leży po każdej ze stron i wtedy nie wskaże wyłącznie winnego. Warto pamiętać, iż wina w tym przypadku nie jest stopniowalna, tj. Sąd nie będzie ustalał kto jest bardziej, a kto mniej winny, jeśli dojdzie do wniosku że oboje małżonkowie zawinili, nawet w nierównym stopniu, to w wyroku wyłączna wina nie zostanie przypisana.

  1. DOWODY

Kodeks cywilny nakłada na strony procesu obowiązek dowodzenia swoich racji poprzez przedstawianie Sądowi dowodów na ich poparcie  – tzw. ciężar dowodu. Dowodem są zarówno dokumenty wszelkiego rodzaju, takie jak: zdjęcia, wydruki, billingi telefoniczne, wydruki sms, wydruki z portal społecznościowych, dokumentacja medyczna, umowy. W sprawach rozwodowych istotne znaczenie mają dowody z zeznań świadków, którzy mają bezpośrednią wiedzę o przebiegu pożycia małżeńskiego stron, czyli w praktyce zazwyczaj są to członkowie najbliższej rodziny lub przyjaciele, którzy mieli kontakt z małżonkami, odwiedzali ich w domu, wyjeżdżali wspólnie na wakacje. Czy świadkami mogą być wspólne dzieci stron? Tak, pod warunkiem ukończenia przez nie lat trzynastu. Warto również pamiętać, iż osoby najbliższe mają prawo odmówić składania zeznań przed Sądem, o czym Sąd przed przystąpieniem do składania zeznań ich pouczy.

Jakie najlepiej przedstawić dowody? Wszystko zależy od konkretnej sprawy. Gdy pewne okoliczności nie są miedzy stronami sporne (np. strony mieszkały wspólnie w mieszkaniu należącym do powódki), to nie ma sensu prowadzić szerokiego postępowania dowodowego na tę okoliczność, którą strona przeciwna przecież przyznała. Z drugiej strony, gdy jedna ze stron pewnym okolicznościom zaprzecza, to w naszym dobrze pojętym interesie jest przedstawić Sądowi dowody potwierdzające nasze racje w sprawie.

 

Konsultant Legal Solutions, adw. Gabriela Pawlus-Łapa
g.pawlus@legal-solutions.pl

logo-footer