legal_solutions_spółka_cywilna

Jak założyć i prowadzić spółkę cywilną

legal_solutions_spółka_cywilna
 

Odpowiadając na potrzeby Czytelników,  Zespół Legal Solutions wskazuje najważniejsze informacje dotyczące powstania i funkcjonowania spółki cywilnej jako jednej z dogodniejszych z form prowadzenia działalności gospodarczej.

Polska regulacja wskazuje, iż celem powstania spółki cywilnej jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Wkład wspólnika spółki cywilnej może polegać nie tylko na wkładzie finansowym, ale także na wniesieniu własności (np. sprzętu), czy też świadczeniu usług przez wspólnika.

  • Forma spółki:

Umowa spółki powinna być stwierdzona pisemnie, jednakże nie jest to forma obowiązkowa.

  • Uprawnienia i obowiązki wspólników:

Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Tak samo, każdy ze wspólników może ją reprezentować osobiście.

Żaden wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Także, w czasie trwania spółki cywilnej wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników, co oznacza, iż dopóki trwa spółka cywilna, dopóty posiada ona wspólny majątek. Wtedy też wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału w majątku spółki lub udziału w jakimkolwiek składniku spółki.

Wskazać należy, że za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie z własnego majątku, co obejmuje także majątek wspólny małżonków, co znaczy, że wierzyciel może dochodzić należnych mu świadczeń od kilku wspólników, każdego z osobna lub wszystkich naraz.

Każdy z członków spółki cywilnej oczywiście uczestniczy w jej zyskach i stratach; gdy w umowie nie postanowiono inaczej; udziały te są równe. Co do zasady, wspólnik może domagać się wypłaty zysku dopiero w chwili rozwiązania spółki cywilnej; chyba że spółka ta została zawarta na dłuższy czas- wtedy prawo to przysługuje z końcem każdego roku obrachunkowego.

Istotne pozostaje także to, że nawet gdy zawrzemy umowę spółki pisemnie na czas określony, a po upływie tego okresu nadal będziemy prowadzić wspólne interesy, umowa zawarta uprzednio zostaje przedłużona na czas nieokreślony.

  • Rozwiązanie spółki następuje:

– gdy wystąpią określone w umowie okoliczności za tym przemawiające;

– gdy ogłoszona zostanie upadłość któregokolwiek ze wspólników;

– gdy wspólnicy podejmą taką decyzję poprzez uchwałę;

– w chwili śmierci lub stwierdzenia jego upadłości wspólnika, gdy w spółce pozostać miałby tylko 1 członek;

– w chwili wypowiedzenia umowy (przez wspólnika lub nawet wierzyciela w określonych sytuacjach);

– na żądanie któregokolwiek ze wspólników, na mocy orzeczenia sądu.

Podejmując decyzję o założeniu spółki cywilnej warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług prawnika, który w prawidłowy sposób sporządzi umowę i będzie czuwał nad zgodnym z prawem prowadzeniem działalności.

Konsultant Legal Solutions, prawnik Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer