legal_solutions_kontakty_z_dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

legal_solutions_kontakty_z_dzieckiem

Tematyka władzy rodzicielskiej pozostająca w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie wymaga także przedstawienia najistotniejszych informacji w zakresie kontaktów dziecka z rodzicem.

W pierwszej kolejności wskazać należny, iż prawo oraz obowiązek rodziców i dziecka do kontaktu są niezależne od władzy rodzicielskiej, a wynikają wyłącznie z pochodzenia dziecka od rodzica.
 
• Na czym polegają kontakty?

Kontakty obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, także ze środków komunikacji elektronicznej.

• Zasady odbywania kontaktów

Jeżeli dziecko stale przebywa u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Gdyby rodzicie nie potrafili się porozumieć w tej kwestii, dopiero wtedy wkracza sąd opiekuńczy. Regulacja ta obowiązuje także w sytuacji, w której dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców.

• Ograniczenie kontaktów

Sąd opiekuńczy, biorąc pod uwagę dobro dziecka, może ograniczyć kontakt dziecka z rodzicem poprzez:
– zakazanie spotykania się z dzieckiem;
– zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
– zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
– ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
– zakazanie porozumiewania się na odległość.

• Zakaz kontaktów

W skrajnych przypadkach, gdy kontakt rodzica z dzieckiem zagraża jego dobru lub też je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

• Odpowiednie stosowanie

Warto zauważyć, iż regulacja w zakresie kontaktów z dzieckiem, ma zastosowania także co do kontaktów dziecka z rodzeństwem, dziadkami, powinowatymi w linii prostej, a także innymi osobami, które przez dłuższy czas sprawowały pieczę nad dzieckiem.

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego warto skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania, kierując się obowiązującą regulacją, a także wskaże właściwe kierunki działania.

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer