legal_solutions_nowelizacja_przedawnienia_roszczeń

Nowelizacja przedawnienia roszczeń

legal_solutions_nowelizacja_przedawnienia_roszczeń

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions, wskazujemy na korzystne zmiany dotyczące przedawnienia roszczeń, które najprawdopodobniej zostaną wprowadzone do regulacji cywilnej w najbliższym czasie.

• Przypomnijmy, na czym polega przedawnienie roszczenia?

Możliwość domagania się spełnienia jakiegoś świadczenia od drugiej strony co do zasady ograniczone jest upływem określonego (najczęściej w latach) terminu.
 
Przedawnienie polega na tym, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Jednakże, taki zarzut w postępowaniu przed sądem musi zostać podniesiony z inicjatywy samej strony, której on przysługuje. Obecnie sąd nie bada tej kwestii.
 
• Jakie są terminy przedawnienia?

W polskiej regulacji prawnej występują różne terminy przedawnienia, które są uzależnione od rodzaju roszczenia (sprawy). Generalnie, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

• Jakie są planowane zmiany w przepisach?

Po pierwsze, projekt nowelizacji przewiduje, iż przedawnienie w każdej sprawie przed sądem będzie badane z urzędu– obowiązek wskazania tej okoliczności (i w konsekwencji oddalenie powództwa) spoczywał będzie na sądzie.

Po drugie, planowane jest skrócenie w/w terminu przedawnienia wskazanego na 10 lat- do 6 lat. Termin 3-letni pozostaje bez zmian. Pozostaje to bardzo korzystne z punktu widzenia osoby zobowiązanej do świadczenia.
 
Kolejna korzystna zmiana dotyczy postępowania egzekucyjnego sądowego i administracyjnego a obejmującego rachunki bankowe.
 
Obecnie organ egzekucyjny ma możliwość zajęcia rachunku dłużnika za pośrednictwem drogi elektronicznej i obowiązany jest do natychmiastowego przekazywania zajętej kwoty. Taka regulacja właściwie uniemożliwia dłużnikowi jakąkolwiek obronę przed zajęciem środków. Nowelizacja przewiduje, iż środki zajęte drodze postępowania nie trafią od razu do komornika, czy innych organów przed upływem 7 dni, co daje dłużnikowi możliwość obrony, chociażby przez wniesienie o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego.

Takie przychylne rozwiązanie nie będzie jednak dotyczyło dłużników alimentacyjnych czy też dłużnika świadczącego rentę poszkodowanemu.

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer