legal_solutions_zawieszenie_postępowania_egzekucyjnego

Okoliczności zawieszenia postępowania egzekucyjnego

legal_solutions_zawieszenie_postępowania_egzekucyjnego

 

Klienci Legal Solutions zadają nam szereg pytań związanych z postępowaniem egzekucyjnym oraz obowiązującymi w tymże regulacjami prawnymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wskazujemy na instytucję zawieszenia postępowania.

 
Podobnie jak w przypadku umorzenia postępowania komorniczego, zawieszenie następuje co do zasady z urzędu lub na wniosek.
 

 • Zawieszenie z urzędu:
 •  

Taka sytuacja ma miejsce, w przypadkach:
 
– gdy okaże się, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego.
 
Możliwe jest także ustanowienie przez sąd dla dłużnika niemającego zdolności procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego.
 
– w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika.

Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego.

Jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, a nie ma kuratora spadku, sąd na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora.
 

 • Zawieszenie na wniosek:
 •  

  Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie także na wniosek wierzyciela.
   
  Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

    

  • Dodatkowe przesłanki zawieszenia postępowania:

  Możliwe jest zawieszenie postępowania w całości lub w części przez sąd na wniosek dłużnika, jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu.
   

 • Zaspokajanie bieżących potrzeb:
 • Nierzadko postępowanie komornicze powoduje niemożliwość zaspokajania naszych bieżących potrzeb, taka sytuacja także została ujęta w regulacji kodeksowej.
   
  Mianowicie, jeśli egzekucja prowadzona jest z wynagrodzenia za pracę, innych praw majątkowych, z którymi związane jest prawo dłużnika do świadczeń okresowych, sąd na wniosek dłużnika może określić kwotę, jaką dłużnik może pobierać w okresie zawieszenia postępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb.
   
  Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym, z którego pomocy skorzystamy, ma możliwość zwiększenia skuteczności podejmowanych działań, lub też zminimalizowania jego skutków.
   
   
  Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
  m.sadza@legal-solutions.pl

  logo-footer