legal_solutions_piecza_zastępcza

Piecza zastępcza

legal_solutions_piecza_zastępcza

Rozważając kwestie dotyczące regulacji sytuacji prawnej małoletniego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie, prezentujemy garść najistotniejszych informacji dotyczących sprawowania pieczy zastępczej.
 
• Komu przysługuje prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem?

Taką pieczę wykonują: rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny dom dziecka albo kierujący placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym – co do dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Nadto, piecza sprawowana jest przez: kierujących odpowiednio zakładem opiekuńczo-leczniczym, zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładem rehabilitacji leczniczej- co do dziecka, które pozbawione jest opieki i wychowania rodziców i jest umieszczone w takim zakładzie.

Piecza obejmuje obowiązek wychowania i reprezentowania w sprawach związanych z pobytem w pieczy zastępczej lub w/w ośrodkach, w szczególności dochodzeniu środków przeznaczanych na zaspokajanie potrzeb.

Pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców dziecka.

• Piecza zastępcza jako ostateczność

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wtedy, gdy uprzednio stosowane formy pomocy rodzicom dziecka, nie usunęły stanu zagrożenia dobra dziecka.

W przypadku zdarzeń nagłych, gdy występuje konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia, umieszczenie w pieczy zastępczej nie musi być poprzedzone jakimikolwiek działaniami.
Warto wskazać, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców tylko z powodu ubóstwa jest niedopuszczalne.

• Możliwości sądu

Sąd ma możliwość powierzenia sprawowania pieczy zastępczej osobom, które są wstępnymi( czyli, np. dziadkami, pradziadkami…) albo rodzeństwem dziecka.

Taka możliwość istnieje także w stosunku do osób, które są wpisane do rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka albo pełnią już funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

Ponadto, maksymalnie na okres 6 miesięcy, sprawowanie pieczy nad dzieckiem może zostać powierzone innej osobie, która nie spełnia w/w wymogów.

• Instytucjonalna piecza

Umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej ( a więc, w domu dziecka) ma miejsce w przypadku, gdy nie zachodzi możliwość umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub przemawiają za tym ważne względy. W takim przypadku, najbardziej pożądanym jest umieszczenie dziecka w instytucji, która mieści się na terenie powiatu miejsca zamieszkania dziecka.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego warto skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania, kierując się obowiązującą regulacją, a także wskaże właściwe kierunki ewentualnego działania.

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer