legal_solutions_powództwa_przecwiegzekucyjne

Powództwa przeciwegzekucyjne

legal_solutions_powództwa_przecwiegzekucyjne
 
Klienci Legal Solutions często zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniami dotyczącymi sposobów przeciwstawienia się postępowaniu komorniczemu.
Możliwość taka została przewidziana w polskiej regulacji cywilnej w formie powództw przeciwegzekucyjnych.

Powództwa takie mają na celu pozbawienie skuteczności tytułu wykonawczego wydanego przez sąd a uprawniającego wierzyciela do wszczęcia przeciwko dłużnikowi postępowania komorniczego.

Dłużnik, między innymi, może w drodze powództwa opozycyjnego żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

• przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
• po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne.

Istnieje także powództwo o zwolnienie od egzekucji.

W drodze takiego postępowania osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

W przypadku gdyby dłużnik zaprzeczał prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

• Jaki jest termin na wniesienie powództwa o zwolnienie od egzekucji?

Powództwo można wnieść, co do zasady, w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa.

• Gdzie wnieść powództwo przeciwegzekucyjne?

Wyżej wskazane powództwa wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.
Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej, czyli generalnie, sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Ważną informacją jest także to, iż decydując się na wystąpienie z powództwem przeciwegzekucyjnym musimy przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie są możliwe do zgłoszenia przy składaniu pozwu. W przypadku braku przytoczenia, istnieje rygor utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

Wystąpienie z powództwem przeciwegzekucyjnym specjalikstycznej wiedzy w temacie. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty- prawnika, który właściwie zadba o interesy dłużnika.
Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer