legal_solutions_pozew

Pozew

legal_solutions_pozew
 

Odpowiadając na pytania Klientów Legal Solutions dotyczące dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy dłużnik uporczywie uchyla się z zapłatą na naszą rzecz świadczenia, poniżej prezentujemy podstawowe informacje w zakresie tego, co powinien zawierać każdy pozew składany do sądu.

• Po pierwsze, pozew musi zawierać wskazanie:

– sądu;
– stron postępowania z podaniem ich adresów zamieszkania, numerów PESEL a w przypadku podmiotów gospodarczych adresu siedziby oraz numeru NIP lub KRS;
– nazwę pisma;
– określenie treści żądania z powołaniem dowodów;
– podpis;
– wymienienie załączników.

• Dodatkowo pozew powinien zawierać:

– dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
– przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
– informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
Pamiętać także należy, iż do każdego pozwu załącza się jego odpisy wraz z załącznikami w liczbie odpowiadającej ilości pozwanych.
W przypadkach określonych w ustawie pozew składany jest także na formularzu dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Co gdy złożony pozew ma braki?

W takie sytuacji regulacja prawna przewiduje instytucję wezwania strony (składającego pozew) do uzupełnienia braków pisma w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niewywiązania się z wezwania pozew zostanie odrzucony.

• Opłata

Pamiętać także należy, iż złożenie pozwu wiąże się najczęściej z uiszczeniem stosownej opłaty od pozwu, którą należy wpłacić na rachunek bankowy sądu przed złożeniem pozwu. Jej wysokość ustala się na podstawie szczegółowych przepisów.

W przypadku podjęcia decyzji o wystąpieniu z powództwem przed sąd warto rozważyć skorzystanie z usług pełnomocnika, który zapewni należyte sformułowanie pisma i rzetelne prowadzenie sprawy.

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer