legal_solutions_przedawnienie_roszczeń

Przedawnienie roszczeń

legal_solutions_przedawnienie_roszczeń
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions, poniżej prezentujemy podstawową regulację dotyczącą przedawnienia roszczeń w polskim prawie cywilnym.

Najważniejszą informacją jest to, że roszczenia przysługujące nam na podstawie prawa cywilnego, po upływie określonego czasu ulegają przedawnieniu.

Nie oznacza to że upływ w/w czasu powoduje, iż nie możemy dochodzić naszych roszczeń. Prowadzi to do wystąpienia po stronie zobowiązanej możliwości uchylenia się od ich zaspokojenia. Krótko mówiąc, druga strona może nam oświadczyć, że nie będzie zwracać długu, ponieważ upłynął czas, który mieliśmy, aby występować o zapłatę.

Ogólny termin przedawnienia roszczeń został określony na 10 lat. W przypadku roszczeń o świadczenia okresowe (np alimenty, czynsz najmu) oraz roszczeń związanych z działalnością gospodarczą- 3 lata. Taki termin obowiązuje, gdy nie ma w sprawie bardziej szczegółowej regulacji, która, niestety, występuje w szeregu uregulowań.
Przykładowo, krótszy termin dochodzenia roszczeń został przewidziany w przypadku umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Termin ten wynosi 2 lata.

Jak liczyć termin przedawnienia?

Po pierwsze, przedawnienie rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Przykładowo, gdy termin spełnienia świadczenia został określony na dzień 31 stycznia, przysługujące nam 10 lub 3 lata na jego dochodzenie liczy się od dnia 1 lutego. W przypadku, gdy możemy żądać zaniechania (zaprzestania), termin ten liczymy od pierwszego dnia, w którym druga strona nie zastosowała się do treści roszczenia.

Dalej, jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Co powoduje zawieszenie terminu przedawnienia?

Zawieszenie terminu przedawnienia polega na tym, że podczas upływu tego okresu dochodzi do takiego zdarzenia, które skutkuje zawieszeniem biegnącego terminu na określony czas. Dzieje się tak w przypadku:
 
i. dzieci chcących dochodzić roszczeń od rodziców- na czas trwania władzy rodzicielskiej, czyli do ukończenia 18 roku życia;
ii. osobom podlegającym opiece lub kurateli- przez czas ich trwania;
iii. roszczeń jednego małżonka względem drugiego- przez czas trwania małżeństwa;
iv. siły wyższej, która uniemożliwia występowanie do sądu albo innego właściwego organu- przez czas trwania przeszkody.
 
Co powoduje przerwanie terminu przedawnienia?

Przerwanie terminu przedawnienia powoduje, iż w przypadku zaistnienia określonych sytuacji bied tego terminu przerywa się. W konsekwencji, termin biegnie od początku, na nowo.
Ma to także miejsce, gdy występujemy o dochodzenie roszczenia przed sądem lub innym organem właściwym w sprawie. Ma to miejsce też przez uznanie roszczenia przez drugą stronę (przykładowo, podpisanie stosownego oświadczenia o wysokości zadłużenia) i wszczęcie mediacji. Termin przedawnienia nie rozpoczyna się na nowo do czasu zakończenia postępowania sądowego lub mediacyjnego.
 
W przypadku orzeczenia w sprawie przez sąd lub inny organ powołany do rozpoznania sprawy danego rodzaju, termin przedawnienia wynosi aż 10 lat. Tak samo dzieje się przypadku postępowania przed sądem polubownym, roszczenia stwierdzonego ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Taka regulacja obowiązuje nawet wtedy, gdy przewidziany został krótszy termin. Jeśli chodzi o świadczenia okresowe, to roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

W przypadku problemów z egzekucją przysługujących nam należności, świadczeń od dłużnika, najrozsądniejszym jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który czuwać będzie nad tym, aby przysługujące nam świadczenia nie uległy przedawnieniu. Pozwoli to na skuteczne i efektywne działanie w sprawie.
 
 
Konsultant Legal Solutions, prawnik Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer