legal_solutions_przelew_wierzytelności

Przelew wierzytelności

legal_solutions_przelew_wierzytelności
 

Dynamika stosunków umownych w dzisiejszych czasach powoduje, że nierzadko mamy do czynienia ze zmianami pierwotnych stron umowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions w tym temacie, prezentujemy najważniejsze informacje w kwestii instytucji zmiany wierzyciela.

• Przelew wierzytelności

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
W przypadku takiego przelewu, na nabywcę wierzytelności przechodzą wszelkie prawa z nią w związane, w tym roszczenie o zaległe odsetki. 
 
• Jaka jest forma umowy przelewu wierzytelności?

Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony. Forma pisemna nie jest obligatoryjna.

Stwierdzenie pisemne przelewu wierzytelności ma też dalsze skutki. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne, iż przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczne względem nabywcy tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu, chyba że nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział.

• Zapłata do rąk pierwotnego wierzyciela?

Może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie świadomy tego, że jego pierwotny wierzyciel dokonał przelewu wierzytelności na inną osobę. Regulacja kodeksowa wprost wskazuje, jakie są tego skutki.
Mianowicie, dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.

• Jakie zarzuty ma dłużnik względem nowego wierzyciela?

Dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.

• Odpowiedzialność pierwotnego wierzyciela

Zbywca wierzytelności- pierwotny wierzyciel ponosi względem nabywcy- nowego wierzyciela, odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje. Za wypłacalność dłużnika w chwili przelewu ponosi odpowiedzialność tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na siebie przyjął.
 
 

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer