legal_solutions_przysposobienie

Przysposobienie

legal_solutions_przysposobienie

 

Temat szeroko rozumianej opieki nad małoletnim, pozostający w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie powinna zostać uzupełniona o zagadnienie dotyczące przysposobienia. Tym samym, zapraszamy do lektury pierwszego z szeregu artykułów w temacie.

 

  • Istota przysposobienia

Istotą przysposobienia jest zbudowanie dla dziecka środowiska podobnego do rodzinnego, zapewnienie mu utrzymania i właściwej opieki.

Przysposobić można małoletniego, tylko dla jego dobra. Wymóg ten musi być spełniony w dniu złożenia stosownego wniosku o przysposobienie w sądzie.

  • Warunki konieczne

Aby móc przysposobić dziecko, przysposabiający musi być osobą o pełnej zdolności do czynności prawnych, musi mieć odpowiednie kwalifikacje osobiste, pozytywną opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia w ramach ośrodka adopcyjnego. Ponadto pomiędzy przysposabiającym a małoletnim powinna istnieć odpowiednia różnica wieku. W tym zakresie ustawa nie precyzuje, ile ma to być lat, zatem, oceniane jest to indywidualnie w każdym przypadku.

  • Wysłuchanie małoletniego

Do przysposobienia potrzebna jest zgoda przysposabianego, który ukończył lat trzynaście. Ponadto sąd powinien wysłuchać dziecko, które nie ukończyło tego wieku, jednak jego rozwój uzasadnia stwierdzenie, że pojmuje on znaczenie przysposobienia. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli dziecko nie jest zdolne do wyrażenia zgody lub jeżeli z oceny stosunku między przysposabiającym a przysposabianym wynika, że uważa się on za dziecko przysposabiającego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem przysposabianego.

  • Zgoda rodziców

Do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Jednakże, sąd mimo braku zgody rodziców może orzec przysposobienie, jeśli ich zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka.

  • Przysposobienie a władza rodzicielska

Wskutek przysposobienia dotychczasowa władza rodzicielka ustaje. W przypadku gdy jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, wtedy władza rodzicielska nad dzieckiem przysługuje im wspólnie.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego warto skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania, kierując się obowiązującą regulacją, a także wskaże właściwe kierunki ewentualnego działania.

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer