legal_solutions_spółki_osobowe

Spółki osobowe w Polsce

legal_solutions_spółki_osobowe

 

 

Nawiązując do zeszłotygodniowej tematyki spółek prawa handlowego, dzisiaj odpowiadamy na pytanie Klientów Legal Solutions dotyczące ogólnej regulacji spółek osobowych w polskim prawie.

Wyróżniamy 4 rodzaje spółek osobowych:

    • spółkę jawną
    • spółkę partnerską
    • spółkę komandytową
    • spółkę komandytowo- akcyjną

Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.
 
Każda z powyższych spółek została szczegółowo opisana w Kodeksie spółek handlowych. Działają na podobnych zasadach, jednak istnieją pewne rozbieżności, dokładnie wskazane w konkretnych przepisach dotyczących każdej ze spółek.

Spółka osobowa to także podmiot prawa, który może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Wspólnicy w spółce: 

Spółka zakładana jest przez wspólników, który decydują się na wspólne prowadzenie interesów, żeby, po pierwsze, zdynamizować działalność a po drugie, zwiększyć zyski.

Działalność spółki po wielokroć wymaga pełnej zgodności wszystkich jej członków. Przykładowo, zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.

Przeniesienie praw wspólnika na inną osobę:

Często jednak zdarza się, że dalsze prowadzenie spółki w pierwotnym składzie jest niemożliwe i konieczna jest zmiana postanowień umowy. Może to także polegać na sprzedaży udziałów przez wspólnika.

Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko, gdy umowa spółki tak stanowi. Ponadto, do takiej czynności wymagana jest zgoda pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki zawiera inne postanowienia w temacie.

Odpowiedzialność wstępującego wspólnika:

W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.

 

Założenie i prowadzenie spółki osobowej wymaga wiedzy prawniczej i doświadczenia, zatem, najrozsądniejszym jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który dopełni wszelkich formalności związanych z założeniem spółki, jak i będzie czuwał nad prawidłowym jej działaniem.

 

Konsultant Legal Solutions, prawnik Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer