legal_solutions_likwidacja_spółki_z_oo

Sposoby likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

legal_solutions_likwidacja_spółki_z_oo

 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo popularną, o ile nie najpopularniejszą formą prawną prowadzenia „ swojego biznesu” w formie spółki.

Dlaczego ? Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo łatwe. Nie zawsze jednak „biznes życia” gwarantuje sukces.

Zespołowi Legal Solutions coraz częściej zlecane są sprawy związane udzieleniem pomocy prawej w zakresie likwidacji tego rodzaju spółki.

Sytuacje warunkujące zakończenie prowadzenia spółki z o.o. mogą być wielorakie a przy tym, może być problem przy wyborze właściwego sposobu jej likwidacji.

Zakończenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić poprzez:
1. Sprzedaż spółki poprzez sprzedaż jej udziałów
2. Likwidacja spółki na podstawie uchwały wspólników
3. Upadłość spółki i jej likwidacja
4. Upadłość spółki i jej sprzedaż

Przez sprzedaż spółki poprzez zbycie jej udziałów należy rozumieć zawarcie umowy sprzedaży jej udziałów za cenę jaką uda się osiągnąć. Przy ustalaniu ceny należy mieć na względzie wysokość ewentualnego podatku dochodowego, w szczególności gdy majątkiem spółki są też nieruchomości. W tym wypadku umowę sprzedaży udziałów musi sporządzić notariusz.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać również „zamknięta” przez oświadczenie woli wszystkich wspólników poprzez podjęcie uchwały o jej likwidacji. Kolejno należy powiadomić właściwy sąd o podjętej uchwale.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może stracić swój byt także poprzez ogłoszenie jej upadłości i likwidacji. O ile poprzednio wskazane możliwości zakończenia działalności spółki z o.o. są wyłącznie indywidualnymi i dobrowolnymi decyzjami jej udziałowców, o tyle ogłoszenie upadłości jest działaniem przymusowym gdy spółka utraci płynność finansową. Można rozważyć jej restrukturyzację która ma na celu uzdrowienie sytuacji finansowej spółki lub upadłość, której konsekwencją będzie likwidacja spółki.

Likwidacja spółki przez jej upadłość jest procesem drogim. W przypadku gdy majątek spółki nie wystarcza na prowadzenie procesu upadłościowego, wniosek o jej upadłość jest odrzucany, zaś wierzyciele mogą dochodzić swoich praw pociągając do odpowiedzialności osobistej członków zarządu spółki.

Obecnie możliwym jest także tzw. przygotowanie likwidacji spółki i jej sprzedaż. Do wniosku o upadłość spółki dołącza się wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika. Należy dołączyć m.in. opis i oszacowanie składników spółki sporządzonych przez biegłego rewidenta. W samym wniosku wymagane jest aby wskazać cenę sprzedaży i kupca. Należy także sporządzić umowę sprzedaży spółki, w której zawarte będą warunki sprzedaży. Taką umowę podpisuje syndyk. Kupiec, który zdecydował się na zakup takiej spółki ma prawo złożyć kwotę na rachunek depozytu sądowego. W takim wypadku uprawniony jest do złożenia także wniosku o przejęcie spółki z dniem ogłoszenia jej upadłości.

W przypadku gdy złożona tak oferta gwarantuje uzyskanie ceny mniejszej niż ta, jaką można uzyskać w postępowaniu upadłościowym, w gestii Sądu orzekającego jest decyzja czy taką ofertę kupna przyjąć. W przypadku zgody, syndyk w 30 dniowym terminie, liczonym od dnia uprawomocnienia się postanowienia o sprzedaży, zawrze umowę z nabywcą.

Legal Solutions zaprasza do konsultacji w tym zakresie. Materia likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w zależności od okoliczności sprawy może być bardzo skomplikowana. Celem pełnego zabezpieczenia swoich interesów rekomendowane jest skorzystanie z fachowej pomocy prawnej.

Konsultant Legal Solutions, adwokat Konrad Kłaput
k.klaput@legal-solutions.pl

logo-footer