legal_solutions_umorzenie_postępowania_egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

legal_solutions_umorzenie_postępowania_egzekucyjnego

Pozostając w tematyce interesującej Klientów Legal Solutions a dotyczącej postępowania egzekucyjnego, poniżej prezentujemy garść przydatnych informacji dotyczących sytuacji, w których takie postępowanie zostaje umorzone.

Postępowanie egzekucyjne umarza się z urzędu, przy zaistnieniu określonych przesłanek lub na wniosek.

• Przyczyny  umorzenia z urzędu:

Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:
1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;

2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
 
3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 
4) jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.
 
Termin, o którym mowa w przypadku niedokonania czynności przez wierzyciela biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej. W razie zawieszenia postępowania – od dnia ustania przyczyny zawieszenia.

• Przyczyny umorzenia na wniosek:

Organ egzekucyjny, między innymi, umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:
1) jeżeli tego zażąda wierzyciel;

Uwaga: w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego.

Przed umorzeniem postępowania istnieje możliwość wysłuchania wierzyciela i dłużnika, ale nie jest to obligatoryjne. Możliwe jest także uzyskanie zaświadczenia o umorzeniu postępowania.

• Jakie są skutki umorzenia egzekucji?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. Jednak nie pozbawia to wierzyciela prawa do wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

W przypadku chęci prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, jak i w sytuacji występowania na pozycji dłużnika w takim postępowaniu, warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Może on zwiększyć skuteczność podejmowanych działań, lub też zminimalizować skutki postępowania.

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer