legal_slutions_umowa_pożyczki

Umowa pożyczki

legal_slutions_umowa_pożyczki

 

Klienci Legal Solutions często zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniami prawnymi dotyczącymi dokonywanych transakcji z innymi osobami obejmującymi w szczególności przepływ środków- jedną z takich sytuacji jest umowa pożyczki.

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

• Forma umowy
Zgodnie z obowiązującą regulacją umowa pożyczki opiewająca na kwotę powyżej 1.000,00 zł wymaga zachowania formy pisemnej- forma ta zastrzeżona jednak została wyłącznie dla celów dowodowych. Niekoniecznie przekazanie komuś sumy pieniężnej wymaga udokumentowania pisemnego dla swojej ważności.

• Uprawnienia pożyczkodawcy

Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy. Jednak prawo to nie przysługuje, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony pożyczkodawca wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

• Termin zwrotu pożyczki

Jeśli strony umowy nie określiły między sobą terminu, do którego należy zwrócić pożyczkę, pożyczkodawca ma obowiązek zwrotu pożyczki w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

• Przedawnienie

Co do zasady, jak każde roszczenie pieniężne, roszczenie związane z pożyczką ulega przedawnieniu. Roszczenie pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

Termin dla pożyczkodawcy ustalany jest na zasadach ogólnych- o czym wspominaliśmy w poprzednich artykułach.

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer