legal_solutions_ustawowa_wspolnosc_majatkowa

Ustawowa wspólność majątkowa

legal_solutions_ustawowa_wspolnosc_majatkowa

Kwestie małżeńskie, nieprzerwanie będące w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, regulowane przez obowiązujące przepisy prawne, obejmują także zagadnienia finansowe dotyczące wspólnego majątku zgromadzonego przez małżonków.

Jak powszechnie wiadomo, rozwiązanie tych kwestii może nastąpić na wiele różnych sposób, w tym także na podstawie umowy.

W artykule tym jednak zajmiemy się rozwiązaniem przyjętym jako zasada- w przypadku braku odmiennych ustaleń, między małżonkami istnieje ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej majątkowej.

• Wspólność ustawowa- co to?

Ustrój wspólności polega na tym, iż w chwili zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, w skład której wchodzą przedmioty, które małżonkowie nabyli w trakcie trwania małżeństwa. Wspólność obejmuje przedmioty nabyte wspólnie przez małżonków, ale i przez każdego z nich z osobna.

• Składniki majątku wspólnego

Przykładowo, wskazać można, że wspólnością objęte są:

– pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
– dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
– kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS.

• Urządzenia domowe

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków także są objęte wspólnością ustawową nawet, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę ( z wyjątkiem sytuacji, gdy spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej).

• Zarząd majątkiem wspólnym

Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym i podejmować w tym zakresie wszelkie niezbędne czynności- faktyczne lub prawne. Warto także wskazać, iż przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.

• Odpowiedzialność za zobowiązania:

Jeśli zobowiązanie zostało zaciągnięte przez małżonka, za zgodą drugiego- wtedy wierzyciel może się zaspokoić także z majątku wspólnego małżonków.
Jeżeli zaś małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka wierzyciel może żądać zaspokojenia z:
– majątku osobistego dłużnika,
– z wynagrodzenia za pracę lub
– z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej,
– z korzyści uzyskanych z jego praw (autorskich i majątkowych).

Jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, również z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

• Dług powstały przed wspólnością:

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z:
– majątku osobistego dłużnika,
-z wynagrodzenia za pracę lub
-z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej,
-z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich, majątkowych.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego warto skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania, kierując się obowiązującą regulacją, a także wskaże właściwe kierunki działania.

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer