legal_solutions_wpis_do_krajowego_rejestru_długów

Wpis do Krajowego Rejestru Długów

legal_solutions_wpis_do_krajowego_rejestru_długów
 

Klienci Legal Solutions często pytają, co można zrobić aby odzyskać w Polsce dług. Oczywiście długi przede wszystkim egzekwowane są w drodze postępowania egzekucyjnego, czyli przez komornika. Innym pomysłem, który Nasz Zespół rekomenduje w trakcie spotkań z klientami w Londynie jest zgłoszenie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów.

Należy jednak pamiętać, że aby tego dokonać muszą być spełnione łącznie 3 warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;
2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura”.
Warto podkreślić iż do KRD mogą zostać wpisani także dłużnicy, których zobowiązania są przedawnione. Przedawnienie bowiem nie powoduje wygaśnięcia długu, a jedynie daje prawo dłużnikowi do odmowy jego spłaty wierzycielowi. Ponadto istotne jest także to, że wierzytelność danego wierzyciela, którą ma on względem dłużnika, nie musi zostać stwierdzona orzeczeniem sądu.

Co może dać taki wpis ?

Dłużnik, który widnieje w spisie dłużników traci swoją wiarygodność przy dalszych przyszłych transakcjach biznesowych czy też czynnościach codziennych. Wpis taki może dłużnika zdyscyplinować do pilniejszego uregulowania na Państwa rzecz zaległości.

Zespół Legal Solutions Polska pomoże w sporządzeniu odpowiednich wezwań do zapłaty oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Długów. Skuteczność zależy oczywiście od okoliczności każdej sprawy indywidualnie a także od spełnienia wyżej wskazanych przesłanek.

 

Konsultant Legal Solutions, adwokat Konrad Kłaput
k.klaput@legal-solutions.pl

logo-footer