legal_solutions_wyjawienie_majątku

Wyjawienie majątku

legal_solutions_wyjawienie_majątku

 

Klienci Legal Solutions podczas spotkań z Naszym Zespołem w Londynie często zadają nam pytania, co zrobić, gdy postępowanie komornicze względem dłużnika pozostaje bezskuteczne.

W takim przypadku możliwością pozostaje złożenie wniosku o wyjawienie majątku.

Polska regulacja przewiduje, iż jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku.

• Taki wykaz obejmuje:
– wymienienie rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują;
– wymienienie przypadających dłużnikowi wierzytelności i innych praw majątkowych lub informacji o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji;
– złożenie przyrzeczenia o treści : „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.”

• Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku składa się w sądzie właściwości ogólnej dłużnika, czyli zgodnie z miejscem jego zamieszkania.

• Wysłuchanie stron:

Sąd rozpoznaje wniosek po wezwaniu i wysłuchaniu stron- w tym celu sąd wyznacza posiedzenie. Wykaz i przyrzeczenie sąd odbierze niezwłocznie.

• Środki przymusu:
 
Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie. Możliwe jest nawet zastosowanie aresztu.
 
W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.
 
 
Aby w sposób skuteczny złożyć wniosek o wyjawienie majątku, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pełnomocnik sporządzi go we właściwy sposób, wskazując na okoliczności uzasadniające wezwanie dłużnika do złożenia stosownych oświadczeń o posiadanym majątku.
 
 
Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer