legal_solutions_zarząd_majątkiem_wspólnym

Zarząd majątkiem wspólnym

legal_solutions_zarząd_majątkiem_wspólnym

Kontynuując temat ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami, który to temat cieszy się niegasnącym zainteresowaniem Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie, przedstawiamy dalsze informacje w zakresie majątku wspólnego małżonków, a dotyczące zarządzania tymże.

• Zakres współposiadania majątku

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego i do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego z małżonków.

• Zakaz podziału majątku
 
Odmiennie do regulacji dotyczących tzw. zwykłego prawa własności, gdy między małżonkami trwa wspólność majątkowa, żadne z nich nie może żądać podziału majątku wspólnego oraz rozporządzać udziałem, który przypadałby mu w przypadku ewentualnego ustania wspólności.

• Jak zarządzać majątkiem wspólnym?

Małżonkowie zobowiązani są do współdziałania w tym zakresie. W szczególności powinni udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających wspólny majątek.

Każdy z małżonków może co do zasady samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym.

• Przedmioty służące do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności

Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek zarządza samodzielnie. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach drugi małżonek ma prawo dokonywania niezbędnych czynności.

• Sprzeciw

Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka. Wyjątkiem od tej reguły są czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.

• Zgoda drugiego małżonka

Zgoda drugiego małżonka jest obligatoryjna w zakresie:

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Gdyby małżonek zawarł umowę samodzielnie, ważność tej umowy wymaga zgody drugiego małżonka. Natomiast jednostronna czynność prawna dokonana bez zgody drugiego małżonka jest nieważna.

• Ingerencja sądu

Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności.

• Pozbawienie zarządu

Gdy zachodzą ważne powody, sąd może pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym.

Sprawy z zakresu kwestii wspólnych finansów w małżeństwie warto skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania, kierując się obowiązującą regulacją, a także wskaże właściwe kierunki działania.

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer