legal_solutions_zarządzenia_opiekuńcze

Zarządzenia opiekuńcze

legal_solutions_zarządzenia_opiekuńcze

Klienci Legal Solutions na co dzień mieszkający w Londynie w dalszym ciągu pozostają żywo zainteresowani tematyką prawa rodzinnego, w tym w zakresie obowiązków rodzicielskich i możliwości ingerencji sądowych, zatem, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, prezentujemy zwięzłe opracowanie dotyczące zarządzeń opiekuńczych, jakie może wydać sąd w sytuacji zagrożenia dobra dziecka.

• Obligatoryjność

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż na sądzie ciąży obowiązek podjęcia stosownych działań w każdym przypadku zagrożenia dobra dziecka. Sąd działa wtedy z urzędu, wydając stosowne zarządzenia.

• Zakres ingerencji

Co do zasady sąd w zakresie w/w zarządzeń pozostaje nieograniczony- każdorazowo dostosowywane są one do okoliczności sprawy.

W szczególności jednak, sąd może:

– zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania (przykładowo: do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem)

– określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun

– poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego

– skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi

– zarządzić umieszczenie małoletniego w pieczy zastępczej ( w tym w rodzinnym domu dziecka, instytucjonalnej pieczy zastępczej, tymczasowo powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych umieścić małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej).

Ponadto, sąd może powierzyć zarząd majątkiem dziecka wyznaczonemu kuratorowi.

• Współpraca z jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

W przypadku skierowania dziecka do pieczy zastępczej, lub stosując inne zarządzenia na podstawie odrębnych ustaw, sąd informuje o działaniach właściwą miejscowo jednostkę wsparcia rodziny, która w tym zakresie podejmuje współpracę w rodziną dziecka, kuratorem i informuje sąd o przebiegu współpracy.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego warto skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania, kierując się obowiązującą regulacją, a także wskaże właściwe kierunki ewentualnego działania.

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer